Egzekucja jako pojęcie dla przeciętnego obywatela kojarzy się dość nieprzyjemnie. Pojęcie egzekucji było obecne już w zamierzchłych czasach kiedy o egzekucja była kojarzona z wyrokiem śmierci poprzez powieszenie lub ukamienowanie. Tego typu egzekucje miały często charakter publiczny, a w samym wydarzeniu brali udział obcy ludzie, którzy nie znali nawet osoby poddawanej egzekucji. Innymi zasadami w postępowaniach egzekucyjnych są zasada niekonkurencyjności – przy stosowaniu środków przymusu (państwowych) w egzekucji administracyjnej,zasada prawdy obiektywnej oznaczająca składanie prawdziwych zeznań zgodnie z prawdą oraz zasada zachowania pewnych względów wobec zobowiązanego, czyli osoby poddanej egzekucji administracyjnej. Wezwanie do zapłaty długu powinno zawierać elementy konieczne dla zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, zatem musi informować o treści tytułu wykonawczego i wymieniać zastosowany sposób egzekucji. Od daty doręczenia tego wezwania biegnie termin do wniesienia przez dłużnika zażalenia na postanowienie sądu co do nadania tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności. W art. 927 KPC zawarto, że wierzyciel, który skierował egzekucję do nieruchomości po jej zajęciu przez innego wierzyciela, przyłącza się do postępowania wszczętego wcześniej i nie może żądać powtórzenia czynności egzekucji już dokonanych; poza tym ma takie same prawa podczas egzekucji jak pierwszy wierzyciel.
Zadłużenie
Odzyskiwanie długów